top of page
Camping on the Beach

Traethau o'n cwmpas

Porth Iago, Porthor (Whistling Sands), Abersoch, Aberdaron, Nefyn, yr enwog Ty Coch ( y 3ydd bar ar y traeth yn y byd) a holl draethau tywodlyd Llyn yn agos i'n safle

gyda'r traeth agosaf yn llai na 3 milltir i ffwrdd.

28.jpg

Porth Iago

LL53 8LP

2 filltir o'r safle

Traeth Porth Iago yw'r traeth agosaf at Glampio Coed, dim ond 2 filltir i ffwrdd. Mae traeth Porth Iago ar Benrhyn Llyn,Gorllewin Cymru. Mae'n leoliad hollol syfrdanol. Yn edrych dros Fae tywodlyd preifat diarffordd, gyda golygfeydd godidog  a naws hyfryd.  Cymerwch eich amser i gyrraedd y safle ar y llwybr carregog. Taliad drwy'r peiriant ar iard y fferm.  Llwybrau arfordirol gwych i’r ddau gyfeiriad, un i draeth Porthor a’r llall i draeth Porth Ferin. Ar y daith gwelir golygfeydd syfrdanol. Man pysgota da gerllaw.

Porthor

LL53 8LH

2.5 milltir o'r safle

Mae’r berl diarffordd hon o draeth yn un o’n traethau mwyaf perffaith yng Nghymru a dim ond 2.5 milltir o Glampio Coed.Cewch. Heb os, y cewch eich swyno gan ei harddwch. Dyma draeth teulu gwych i chi ei fwynhau ac ymlacio. Mae’r enw Saesneg ar Porthor, ‘Whistling Sands’, yn deillio o’r gwichian neu chwiban a allyrrir gan y gronynnau tywod siâp rhyfedd yn cael eu rhwbio gyda’i gilydd wrth gerdded ymlaen mewn tywydd cynnes. Gellir gwneud y sain trwy stampio neu lithro'r traed ar dywod sych. Gall y traeth  yma fod yn ddelfrydol ar gyfer syrffio a chorff-fyrddio yn yr amodau cywir. Mae'r chwyddiadau mwyaf fel arfer i'w gweld yn Porth Neigwl (neu Hells Mouth) ond pan fydd Porth Neigwl yn cael ei olchi allan gyda gwyntoedd ar y tir, gall Porthor ddarparu rhywfaint o syrffio cysgodol. I'r ychydig lwcus, fe welwch donnau tiwbaidd, barreling, sy'n wych ar gyfer corff-fyrddio ond rhaid bod yn ofalus gan fod un neu ddau o greigiau o gwmpas o dan y dŵr.

Porthdinllaen (Ty Coch)

LL53 6DB

9.6 milltir o'r safle

Mae Porthdinllaen yn lecyn ysblennydd i fwynhau diwrnod ar yr arfordir gyda golygfeydd godidog, dyfroedd cysgodol, traethau tywodlyd, pyllau glan môr diddorol, cyfle i wylio’r pysgotwyr lleol yn mynd a dod a thafarn y Tŷ Coch wrth law i ddarparu lluniaeth ys.

Mae'r Bae cysgodol yn ddelfrydol ar gyfer cychod, caiacio, nofio a snorcelu.

Mae digonedd o fywyd gwyllt yma hefyd. Mae'r clogwyni meddal yn gartref i wenoliaid y glennydd a mulfrain sy'n nythu. Mae piod môr ac adar arfordirol eraill i'w gweld yn aml. Mae’r pentir hefyd yn fan poblogaidd gyda’r morloi llwyd lleol ac mae un o’r dolydd morwellt mwyaf yng Ngogledd Cymru yn cuddio o dan y dŵr gan ddarparu cynefin i lawer o wahanol fathau o bysgod.

Croesawir cwn ar y traeth drwy'r flwyddyn.

Porth Neigwl

LL53 7LG

9 millitr o Glampio Coed

Mae Porth Neigwl, sy’n hysbys i bobl leol fel “Hell’s Mouth” yn 9 milltir o Glampio Coed. Traeth sy’n gwynebu’r de-orllewin ar ochr ddeheuol Penrhyn Llyn Gogledd Cymru yw Porth Neigwl. Mae wedi ei enwi yn “Hell’s Mouth” naill ai’n deillio o ryddhad corfforol y bae, a all edrych fel ceg agored, neu’r ffaith y credir bod yr ardal hon wedi bod yn olygfa i gynifer â 30 o longddrylliadau dros y 180 mlynedd diwethaf. Mae traeth pentiroedd creigiog ar y traeth cerrig mân ysgafn hwn, sy'n ymestyn am oddeutu 4 milltir o hyd. Ar lanw isel datgelir ehangder eang o dywod. Mae'r gwyntoedd cryfion yma, a'r tonnau sylweddol yn aml yn golygu y gall nofio fod yn eithaf peryglus, ond mae'r bae yn denu syrffwyr a chaiacwyr profiadol, sy'n dod i Porth Neigwl yn union ar gyfer yr amodau hyn.

Llanbedrog

LL53 7TT

9 milltir o'r safle

Traeth tywodlyd cysgodol gyda chytiau lliwgar yn edrych dros Fae Aberteifi. Mae twristiaid wedi bod yn ymweld â Llanbedrog ar Benrhyn Llyn ers i Solomon Andrews adeiladu tramffordd o Bwllheli yn yr 1890au.

 

Mae'n dal i fod yn gyrchfan poblogaidd heddiw i'r rhai sy'n mwynhau amser ar y traeth, gan ei fod yn addas ar gyfer teuluoedd gyda tywod euraidd a dŵr bas, caffi a thoiledau. Bywyd Gwyllt:

 

Mae llawer mwy na'r traeth i'w ddarganfod yn Llanbedrog.

 

Beth bynnag fo'r tywydd, rydych chi'n siŵr o fwynhau'ch ymweliad â'r gornel hyfryd hon o Lyn.

 

Mae crwydro'r rhwydwaith o lwybrau sy'n dirwyn eu ffordd trwy'r coetir a'r rhostir sy'n gorchuddio'r pentir yn ffordd berffaith o ymlacio ar brynhawn braf.

 

Digon o hwyl i deuluoedd:

Gellir codi pecynnau antur hwyl i'r teulu yn y maes parcio; maent yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau diddorol - hela bygiau, gemau, llwybrau dail a mwy. Peidiwch â cholli

Y daith i fyny Mynydd Tir y Cwmwd at y dyn tun - tirweddau rhostir hardd a golygfeydd anhygoel dros Fae Aberteifi

 • Casglu pecyn antur - gweithgareddau hwyl i'r teulu cyfan

 • Mae ymweld ag oriel gelf hynaf Cymru sef Oriel Plas Glyn y Weddw - yn atyniad diddorol iawn.

 • Caniateir cŵn trwy gydol y flwyddyn ar y traeth hwn.

 • Maes parcio mawr gerllaw ac mae'n opsiwn tawelach o gymharu a thraethau Abersoch.

 • Mae yna gaffi trwyddedig ar y traeth a'r toiledau gerllaw.

Abersoch

LL53 7DP

9.7 milltir o'r safle

Mae'n debyg mai traeth Abersoch yw un o'r prif draethau mwyaf poblogaidd yn yr ardal.

 

Mae ei safle cysgodol yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer rhai sy'n hoff o chwaraeon dŵr fel ei gilydd.

 

 • Mae'n gwynebu mynyddoedd gorllewin Cymru ac Ynysoedd St Tudwal gan roi golygfeydd ysblennydd.

 • Ystyrir bod y traeth yn "ddiogel" heb unrhyw geryntau na rhwygiadau difrifol.

 • Mae parth gwahardd cychod modur yn darparu man diogel i ymdrochwyr.

 • Gorfodir cyfyngiadau cyflymder yn agos at y traeth wedi'u marcio gan gyfres o fwiau melyn.

 • Cynhelir digwyddiadau hwylio rhyngwladol o'r traeth hwn gan ddarparu golygfa fendigedig.

 • Mae nifer fawr o gychod hwylio wedi'u hangori yn y bae yn ystod misoedd yr haf.

 • Mae'r traeth hefyd yn boblogaidd gyda defnyddwyr cychod pŵer a hwylfyrddwyr.

 

Mae'r prifwynt de-orllewinol yn chwythu ar draws y lan yma sy'n ddelfrydol ar gyfer hwylfyrddwyr. Nid oes tonnau i syrffwyr yma - mae amodau dŵr garw yn digwydd pan fydd y gwynt yn chwythu o chwarter dwyreiniol.

 

 • Gellir rhentu cytiau traeth erbyn y dydd neu'r wythnos.

 

Mae'n bleser ymweld ag Abersoch, boed yn yr haf neu'r gaeaf. Mae yma un o'r golygfeydd gorau yn y rhanbarth ac wedi'u cwmpasu gan y dref hyfryd. Yn wynebu mynyddoedd mawreddog Gorllewin Cymru, mae copaon dramatig a chefnfor agored yn creu golygfa fythgofiadwy y gellir ei mwynhau yn ystod taith gerdded gyda'ch anwylyd neu'r teulu cyfan.

 

Yma ceir amrywiaeth o Mae rhan o'r traeth yn rhydd o gŵn o 1 Ebrill a 30 Medi, er bod yna ardaloedd eraill y caniateir iddynt fynd o hyd.

Aberdaron

LL53 8BE

3 milltir o'r safle

Mae Aberdaron yn fae tywodlyd, milltir o hyd ym mhen draw Llyn lle mae'n rhan anatod 'Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol' (AHNE).

 

Mae digon i'w archwilio gan gynnwys ogofâu môr a phyllau creigiau, mae llwybr yr arfordir yn arwain at draethau bach i'r ddau gyfeiriad.

 

Mae hwylfyrddio, caiacio a hwylio yn weithgareddau poblogaidd ynghyd â theithiau cychod, gan gynnwys teithiau haf i Ynys Enlli o Borth Meudwy gerllaw. Yn hafan i fywyd gwyllt, mae Ynys Enlli yn Warchodfa Natur Genedlaethol ac yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SSSI).

 

Mae gan Aberdaron amryw o lefydd bwyta fel caffi, becws, tai bwyta a chlwb hwylio lleol.

 

Mae'r pentref yn cynnal regata hwylio blynyddol a dathlir treftadaeth arfordirol yng Ngŵyl Arfordirol boblogaidd Llyn. Gerllaw, mae plasty Plas yn Rhiw, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn dyddio o'r 16eg ganrif, mae'r tŷ a'r gerddi yn cynnig golygfeydd godidog ar draws Bae Aberteifi.

 

Caniateir cŵn ar y traeth i'r chwith o'r llithrfa, yn ystod tymor prysur yr haf.

Traeth Penllech 

LL53 8PA

4 milltir o'r safle 

 

Traeth o dywod, creigiau a phyllau dwr bron i filltir o hyd yw Traeth Penllech, wedi'i leoli filltir i'r gogledd o Llangwnnadl ar ben gogleddol Penrhyn Llyn. Cefnogir y traeth gan lannau o glai clogfeini a rhai clogwyni, gydag Afon Fawr (nant) yn disgyn i lawr i geunant bach cyn dod i'r traeth. Mae man parcio a phicnic o faint da (am ddim) wedi'i leoli ychydig i ffwrdd yn Grid Ref SH206340, lle mae llwybr troed yn arwain ar hyd ochr Afon Fawr i'r traeth. Mae arwyddion yn rhybuddio am geryntau cryf, felly mae angen bod yn ofalus wrth nofio yma. Croesawir cwn i'r traeth hwn drwy gydol y flwyddyn.

Surrounding Beaches: Features
 A Sail on the Beach
Coed-4.jpg
Beach Hut
Coed-1.jpg
Pebble Beach
Coed-2 (1).jpg
Beach at Sunset
Coed-11.jpg
bottom of page