top of page

BETH I'W WNEUD?

Mae digon i chi ei wneud yn ystod eich arhosiad yn Glampio Coed, beth bynnag fo’r tywydd!

Gerllaw mae traethau cyfagos godidog sef Porth Iago, Porthor ac Aberdaron sydd ond ryw 2/3 milltir i ffwrdd. Mae pentrefi fel Abersoch, Aberdaron, Nefyn, Tŷ Coch ym Mhorthdinllaen (y trydydd bar traeth gorau yn y byd) ynghŷd â’r traethau yn werth ymweld a hwy.

Bydd bws arfordirol yn mynd heibio mynedfa ein cae ‘Glampio’ o Ddydd Iau i Ddydd Llun yn wythnosol. Mae amserlen ar gael. Gall y bws eich tywys i lan y moroedd lleol fel Porthor neu Aberdaron.

 

Yn Aberdaron cewch fwynhau diwrnod perffaith ar y traeth, gweld golygfeydd godidog, cerdded arofrdir neu fwyta yn y tai bwyta amrywiol (ceir un gwesty ar y traeth).Yn ogystal, gall y bws arfordirol eich tywys i amrywiol deithiau a phentrefi fel Abersoch a Nefyn . Pris arbennig o £2 y person.

 

Gallwch chwarae golff, mynd ar deithiau pysgota ar y môr a defnyddio’r llu o gyfleusterau chwaraeon dŵr sydd ar gael. Gallwch gyrraedd tref farchnad Pwllheli, tref lan môr Cricieth a Phorthmadog yn ogystal â’r llu o atyniadau hanesyddol a deniadol fel Parc Cenedlaethol Eryri, Rheilffordd Ffestiniog,

cestyll a phentref Eidalaidd Portmeirion yn rhwydd o ‘Glampio Coed’.

 

Beth i'w wneud yn lleol 

Codi'r bar

Mae Darganfod Llŷn yn eich gwahodd i archwilio mwy o Benrhyn Llŷn trwy eu llogi e-feic a phadlfyrddau hyblyg, ac i'r rhai ohonoch sy'n awyddus i archwilio'r trysorau cudd go iawn, maen nhw'n cynnig teithiau tywys hefyd!

 

Byddant yn gollwng ac yn casglu'r holl offer o'ch llety neu'ch man gweithgaredd o ddewis ac yn cynnig cyngor ar leoliadau, llwybrau a phwyntiau o ddiddordeb, gan ei wneud yn antur wirioneddol ddi-drafferth.

 

I gael manylion llawn am yr hyn y gallant ei gynnig, edrychwch ar eu gwefan www.discoverllyn.com

Cwrw llyn.jpg
unnamed.jpg

Bragdy Cwrw Llyn 

LL53 6EG

Rydym yn ymhyfrydu yn cwrw llyn ein bod yn dethol y cynhwysion gorau ar gyfer y gwaith – rhaid defnyddio'r hopys, haidd a'r burum gorau i fragu cwrw o safon. mae ansawdd y dwr yn allweddol i'r blas a'r llyfnder hefyd, a does dim yn well na dwr meddal eryri a ddaw inni o gronfa cwmystradllyn.

Ty Coch Inn

LL53 6DB

Gellir dadlau mai Ty Coch ym Mhorthdinllaen yw y dafarn orau yng Nghymru ac YN SWYDDOGOL yn y deg bar traeth gorau yn y byd ... yn ôl arolwg diweddar. Fe'i lleolir ym Mhorthdinllaen ger pentref Morfa Nefyn, Gwynedd, ar arfordir gogleddol penrhyn Llyn. Gyda golygfeydd ar draws Môr Iwerddon, yr Eifl a thraeth tywodlyd ar stepen y drws, pa ffordd well i fynd i ffwrdd am ychydig o oriau a mwynhau cerdded y traeth godidog yma.

saethu coed airsoft.jpg
Coed-2 (1).jpg

Airsoft Coed

(Glampio Coed Glamping)

LL53 8HL

Ein gem antur sydd ar y safle y Coed AIRSOFT, sydd yn addas ar gfyer grwpiau o ffrindiau, stags, iario, gwaith tim neu hwyl i'r teulu cyfan! Rydych angen o leiaf 8 chwaraewr i gael gem dda. Lleolir Coed Airsoft ynghanol ein coedwig sydd yn antur ynddo'i hun. Cysylltwch a ni.

Ynys Enlli / Bardsey Island

Roedd YNYS ENLLI, sydd gorllewinol Llosg, yn un o'r llefydd mwyaf adnabyddus i bererinion ym Mhrydain yr Oesoedd Canol. Bu mynachlog ar yr ynys ers bron i fil o flynyddoedd - o'r chweched i'r unfed ganrif ar bymtheg. Cewch gyfle i gael trip undydd yno ar gwch o Borth Meudwy.

 

Mae'r ynys i'w gweld yn glir o Glmapio Coed.

criccieth.jpg
nant-gwrtheyrn-6-web.jpg

Criccieth Castle

LL52 0DP

Mae'r castell yng Nghricieth yn wirioneddol yn gastell i ddal y dychymyg. Gan goroni ei bentir creigiog ei hun rhwng dau draeth, mae'n cynnig golygfeydd syfrdanol dros y dref ac ar draws Bae eang Aberteifi. Does ryfedd fod Turner yn teimlo ei fod wedi'i symud i'w beintio. Erbyn hynny roedd yn adfail hyfryd - wedi'i ddinistrio gan un o dywysogion canoloesol mwyaf pwerus Cymru, Owain Glyndŵr.

Nant Gwrtheyrn

LL53 6NL

Pentref wedi'i adael oedd Nant Gwrtheyrn yn y 1970au ar ôl cau'r chwareli. Roedd y tai, swyddfeydd, capel a siopau a adeiladwyd yn ystod anterth y chwarel rhwng 1860 a 1920, pan oedd dros 2,000 o ddynion yn gweithio’r gwenithfaen, wedi cwympo a'i gadael yn adfail. Ond geddiw mae'n gyrchfan i ddysgu Cymreg a llety gwyliau. Gwerth ymweld.

Thing To Do: Features

BETH I'W WNEUD YNG NGOGLEDD CYMRU

download (1).png
582781154_1280x720.jpg
55539201_2132079453494414_55735274903468

Profwch antur gyda gwahanol linellau Zip mewn lleoliadau syfrdanol!

Bounce Below

LL41  3NB

Trampolinau tanddaearol enfawr a sleidiau wedi'u gosod mewn hen fwynglawdd llechi.

Cyfle i deithio o dan y ddaear ar daith yanddaearol neu deithio i fyny i archwilio'r mynyddoedd llechi.

Thing To Do: Features

Dyma fwy o syniadau i ymweld a hwy, digon i'ch cadw'n brysur!

Race Flag
22829312_1982738778422322_89033073149017
greenwood-logo.png

Glasfryn Park

LL53 6PG

Amrywiaeth o weithgaredd dan do a thu allan gan gynnwys Saethu (bwa saeth), Bowlio deg, Beic cwad a tonfyrddio.

Canolfan reidio Ceffylau.

Cewch reidio ceffyl drwy lonydd gwledig a mwynhau golygfeydd godidog.

Gelli Gyffwrdd:

Yr atyniad teuluol gorau yng Ngogledd Cymru yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Gwerth ymweld,

Dyma fwy o syniadau eto i'ch cadw'n brysur!

0_Pili-Palas-Nature-World-on-Anglesey.jp
Anglesey-sea-zoo.png
maxresdefault.jpg

Pili Palas

LL59 5LY

Family days out on Anglesey at Pili Palas can be a magical experience for all the family – whatever the weather! So come along – enter a steamy environment full of lush vegetation and waterfalls with LIVE butterflies flying all around you. This is the magical world of Pili Palas.

Anglesey Sea Zoo is a unique aquarium with over 40 tanks displaying the best of British marine wildlife!

Find fascinating creatures from around the coasts of the UK, such as octopus, lobsters, seahorses, conger eels and jellyfish!

Gypsy Wood

LL55 2YA

Diwrnod hudolus i ymwelwyr o bob oedran.

Mae Gypsy Wood yn cyfuno yr hud o dylwyth teg gyda anifeiliaid amrywiol ar ugain acer o goedwig. Diwrnod  i'r teulu cyfan.

Mwy o syniadau eto i'ch cadw'n brysur

Caring for a rabbit
Caernarfon-Segontium-rekonstrukcja-02.jp
Image by Clark Young

Mae fferm a Pharc Anifeiliaid Cwningen Dwyfor Ranch wedi'i leoli ym mhentref prydferth Llanystumdwy rhwng trefi prysur Porthmadog a Pwllheli, Gogledd Cymru. Am dros 30 mlynedd mae'r fferm wedi croesawu ymwelwyr i ryngweithio ag ystod eang o anifeiliaid fferm gan gynnwys rhai bridiau prin. O dan oruchwyliaeth oedolion, caniateir i'r plant drin detholiad o wahanol fathau o anifeiliaid gan gynnwys cwningod, moch cwta a chŵn bach, yn ogystal â bwydo llawer o'r anifeiliaid mwy fel geifr moch, asynnod, merlod, moch. ac ŵyn.

Wedi'i sefydlu bron i ddwy fileniwm yn ôl, bu'r gaer hon, a oedd wedi'i lleoli'n strategol, ar gyrion yr Ymerodraeth Rufeinig yn brysur ac yn llawn bywyd am fwy na thri chan mlynedd.

P'un a ydych chi'n mwynhau diwrnod hamddenol o bysgota neu bysgota gemau, neu ddiwrnod allan llawn hwyl i'r teulu, byddwch chi'n mwynhau'r awyrgylch cyfeillgar a'r golygfeydd ysblennydd yma ym Mhysgodfa Eisteddfa.

bottom of page